Stowarzyszenie Monar

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie

Etapy pobytu:

Okres wstępny sprawdzania motywacji (obserwator) trwający  7 dni. Pacjent na tym etapie otrzymuje swojego opiekuna, który pomaga, wspiera i prowadzi go aż do etapu domownika. Podopieczny ma za zadanie poprzez zapoznanie się z zasadami i przestrzeganie regulaminu oraz zaangażowanie w życie ośrodka udowodnić swoją chęć kontynuacji terapii odwykowej. Etap ten kończy się rozmową „przyjęciową” na społeczności. Po uzyskaniu akceptacji społeczności podopieczny kontynuuje terapię w tzw. Nowicjacie.


Nowicjat - Okres pogłębiania motywacji do leczenia i rozbrajania mechanizmów obronnych uzależnienia. W okresie tym obowiązuje podopiecznego ograniczenie kontaktu z osobami z zewnątrz, w tym także z rodziną oraz praw  i przywilejów charakterystycznych dla dalszych etapów terapii. Istotnymi obszarami aktywności na tym etapie jest wyrabianie właściwego stosunku do  pracy, nabywanie lub wzmacnianie nawyków estetycznych (czystość), kształtowanie postawy pokory wobec siły własnego nałogu oraz nabycie podstawowej wiedzy o mechanizmach uzależnienia poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych. Na tym etapie podopieczny ma możliwość aktywnego uczestnictwa w społeczność poprzez uzyskanie prawa do głosowania.
Etap ten kończy się  na wniosek pacjenta, na podstawie oceny społeczności, uzyskaniem statusu Domownika. Przeciętny czas  trwania tego etapu  wynosi od 1,5 -3 miesięcy. Jeśli pacjent w wyznaczonym czasie nie zrealizuje wyznaczonych zadań istnieje możliwość rozwiązania kontraktu (w przypadku całkowitego brak zaangażowania w terapię na podstawie oceny zespołu terapeutycznego za akceptacją społeczności).

Domownik – okres pełnienia funkcji podyktowanych różnymi rolami społecznymi na rzecz współpacjentów (gospodarz domu, kierownik pracy, szef kuchni, kierownika SOM itp.). Etap ten charakteryzuje się podwyższaniem poziomu odpowiedzialności oraz funkcjonowania w świecie zewnętrznym np. zarządzanie finansami Społeczności, prowadzenie kuchni, reprezentacja placówki na zewnątrz, opieka nad współpacjentami w trakcie wyjść indywidualnych i grupowych itp.. W okresie tym  podopieczny uzyskuje prawo do przepustek, odwiedzin, indywidualnych wyjść poza placówkę itp.. Na tym etapie uczestniczy także w warsztacie więzi rodzinnych i warsztacie konstruktywnych zachowań.  Etap ten trwa do 9 miesiąca pobytu, po uzyskaniu zgody społeczności  podopieczny ponownie traci przywileje i zostaje wyłączony z pełnienia funkcji w  Zarządzie Społeczności, w celu rekapitulacji dotychczasowych osiągnięć, odbywa tzw. Nowicjat monarowski trwający 2 tygodnie. Podlega  oddziaływaniu współpacjentów młodszych stażem, a pełniących funkcje nadrzędne. Po otrzymaniu pozytywnej oceny społeczności  i  przedstawieniu planu monarowca zmienia status.

Monarowiec - ostatni etap terapii podstawowej, który charakteryzuje się całkowitą indywidualizacją podejścia. Pacjent zmierza do usamodzielnienia się poprzez uporządkowanie sytuacji  rodzinnej, socjalnej, zawodowej i  prawnej  czyli szeroko pojęte przygotowanie się do życia poza ośrodkiem,  kontynuowanie pracy nad sobą  (udział w społeczność, planowany indywidualny plan terapii, grupy terapeutyczne), określenie planów na przyszłość, planowanie czasu  wolnego i rozwój   zainteresowań, rozwój   własny   poprzez rozpoczęcie  lub  kontynuację nauki  szkolnej,  kursów i  szkoleń zawodowych, nawiązywanie nowych znajomości niezwiązanych z Ośrodkiem oraz zaangażowanie w różne formy aktywności społecznej.  Realizuje  także program  grupy  zapobiegania  nawrotom.
Warunkiem zakończenia leczenia jest zdobycie pracy umożliwiającej samodzielne życie.
Pacjent na tym etapie ma możliwość omawiania trudności i problemów codziennego funkcjonowania w kontakcie indywidualnym z terapeutami lub w grupie wsparcia złożonej z pacjentów będących na tym samym etapie. Dwa razy w miesiącu na społeczności głównej Monarowiec prosi społeczność o ocenę swojego funkcjonowania. Kadra i społeczność ma możliwość interweniowania w sytuacji kryzysowej np. wyraźnych objawów nawrotu.
Czas trwania tego etapu  to średnio  trzy  miesiące. Po zakończeniu podstawowego programu terapii  stacjonarnej  i  uzyskaniu statusu  neofity pacjent opuszcza Ośrodek lub prosi o możliwość uzyskania miejsca w hostelu.

Okres readaptacji - trwa od 1 do 12 miesięcy.  Podopieczny  przebywa  na terenie  hostelu, kontynuując  pracę zarobkową na zewnątrz i  partycypując w  kosztach  pobytu  (nabywanie umiejętności gospodarowania uzyskanymi środkami finansowymi). Pierwszy miesiąc pobytu jest nieodpłatny, pozostałe zaś podlegają odpłatności w wysokości uzgodnionej ze Społecznością w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów.
W trakcie pobytu w hotelu jego mieszkańcy mogą korzystać z wielu form  wsparcia: warsztat przeciwdziałanie nawrotom, warsztat rozwoju  osobistego, interwencje kryzysowe i socjalne.   

Opieka postresocjalizacyjna – etap ten dotyczy osób, które z różnych przyczyn najczęściej formalno-prawnych winny pozostać pod nadzorem placówki. Nie ogranicza się długości jego trwania. Polega głównie na prowadzeniu z Sądami i innymi instytucjami korespondencji potwierdzającej wiarygodność uzyskanych przez  podopiecznych zmian. Do obowiązków podopiecznych należy  utrzymywanie kontaktu z Ośrodkiem  także telefoniczne), informowanie o zmianach adresu i aktualnej sytuacji życiowej.

 

Odsłon artykułów:
324978

Zajrzyj też