Stowarzyszenie Monar

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie

Praca merytoryczna w Ośrodku oparta jest na metodzie społeczności terapeutycznej, w której istotne jest budowanie wspólnoty opartej na określonych zasadach i regułach wypracowanych przez pacjentów i kadrę. Członkami społeczności są wszyscy pacjenci Ośrodka oraz Kadra. Społeczność terapeutyczna stawia granice moralno-etyczne i formułuje oczekiwania do osobistego rozwoju; wymusza osobistą przemianę i rozwój metodami takimi jak pozytywne wzmocnienie, zawstydzenie, kara, stymulowanie rozwoju, dawanie dobrego przykładu modelowanie – def. Metodologiczna wg. De Leone.

Spotkania społeczności odbywają się  w środy i niedziele.

Rodzaje społeczności: 

KONTRAKTOWA – odbywa się w środy, i służy omówieniu kontraktów przez Domowników

GŁÓWNA PLANOWA – odbywa się w środę, jest to najważniejsza społeczność. Na niej omawiamy i załatwiamy wszystkie ważne sprawy

ODCZUCIA - odbywają się w niedzielę, mówimy na nich "co u nas"

INTERWENCYJNA – można ją zwołać o każdej o porze o ile uzna się to za konieczne.

 

Proces terapeutyczny w trakcie społeczności polega na wzajemnej konfrontacji myśli i postaw w grupie, umożliwia pacjentom dowiedzenia się czegoś o sobie i o innych ludziach oraz o relacjach międzyludzkich. Umożliwia uzyskanie wglądu w siebie, stwarza warunki do emocjonalnego dojrzewania i przepracowania reakcji emocjonalnych. Zasadą jest, że każdy członek społeczności może wypowiedzieć swoje zdanie i nie jest za to krytykowany,  na społeczności nie dochodzi do kłótni, ale do  dyskusji. Wszelkie ważne sprawy, ustalenia, podejmowane są na społecznościach głównych decyzją większości jej członków i obowiązują wszystkich.

 • Terapia indywidualna – każdy pacjent  pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego.  Indywidualne sesje terapeutyczne  i rozmowy pacjenta z terapeutą, pomagają w budowaniu  relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa, bliskości, a w konsekwencji zaufania. Pomocna jest w motywowaniu do wewnętrznej zmiany, udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, doradztwa i pomocy w różnych sprawach życiowych. Terapeuta prowadzący najdalej po dwóch miesiącach pobytu pacjenta w ośrodku przygotowuje jego diagnozę, która po przedstawieniu i omówieniu z zespołem wyznacza  indywidualny program terapii.

 • zajęcia edukacyjne z zakresu komunikacji, mechanizmów uzależnienia, nawrotów, asertywności. Są to zajęcia w małych grupach (6-8 osobowych) których celem jest nauka rozwiązywania problemów i trudności emocjonalnych, uzyskania wglądu w siebie, odreagowanie napięć, rozpoznawanie własnych i cudzych uczuć, wyrażanie ich, dostrzeganie swoich mocnych stron, widzenia różnic i podobieństw między ludźmi, poznawanie reguł współżycia w grupie, uczenie się rozwiązywania konfliktów i nabywanie umiejętności współpracy
   
 • zajęcia warsztatowe: warsztat więzi rodzinnych (realizowany na etapie domownika ) pozwala zgłębić relacje panujące w rodzinie i ich wpływ na nas samych, nasze postawy, wybory i decyzje życiowe, warsztat konstruktywnych zachowań (realizowany na etapie domownika) zawierający elementy pracy nad asertywnością, rozładowywaniem napięć, zastępowaniem agresji, uczenia się konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i z kryzysowymi sytuacjami.
   
 • terapia zajęciowa (ergoterapia) daje pacjentom możliwość wdrażania się do codziennych obowiązków, wyrabia umiejętność samoobsługi oraz świadczenia pracy na rzecz społeczności, pozwala uczyć się i utrwalać umiejętności interpersonalnych w różnych sytuacjach życiowych, zwiększa samodzielność i odpowiedzialność za siebie i innych, podnosi poziom samodyscypliny i umiejętności organizacji pracy, pomaga tworzyć pozytywny obraz siebie,
   
 • zajęcia sportowe, rekreacyjne, obozy terapeutyczne – rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez  różne formy aktywności fizycznej, naukę aktywnego  spędzania czasu wolnego, opartego na zdrowej rywalizacji, integracji wokół wspólnego celu poprzez udział w grach zespołowych.  Tradycją Ośrodka jest jazda konna i hipoterapia. Położenie domu  nad Bugiem daje możliwość uprawiania sportów wodnych. W ośrodku  funkcjonuje  drużyna rycerska i  drużyna piłki nożnej. Organizowane są też obozy terapeutyczne - w okresie zimowym (wyjazd w góry) i w czasie wakacji letnich (spływ kajakowy i in. ), bierze w nich udział cała społeczność.
   
 • arteterapia – terapia polegająca na rozwoju kreatywności i ekspresji twórczej poprzez prowadzenie pracowni aktywności twórczych (witraż, ceramika, malarstwo, prowadzenie chóru gospel i in.)
   
 • jazda konna, hipoterapia – poprawa sprawności psychicznej i fizycznej oraz odbudowa uczuciowości wyższej poprzez opiekę nad zwierzętami, jazdę konną udział w zajęciach hipoterapii dla dzieci z porażeniem mózgowym i zespołem Downa z Dziennego Centrum Aktywności, Środowiskowego Domu Samopomocy  Soteria dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych z Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ważna Róża”, członków lokalnej społeczności . Rozwijanie mechanizmów kompensacji.
   
 • edukacja prozdrowotna - w zakresie higieny życia codziennego, wiedzy na temat ryzykownych zachowań, leczenia podstawowych chorób towarzyszących narkomanii (HCV, HBS, HIV/AIDS), edukacja seksualna.

 • program wsparcia socjalnego i readaptacji zawodowej – polegający na pomocy w regulacji  sytuacji socjalnej prawnej, zdrowotnej, rodzinnej i zawodowej. Umożliwienie podopiecznym korzystania z edukacji szkolnej (możliwość podjęcia nauki lub uzupełnienia wykształcenia), licznych kursów zawodowych i warsztatów umiejętności podnoszących kwalifikacje poprzez pozyskiwanie środków z EFS i współpracę z kluczowymi placówkami polityki społecznej i samorządowej. 

 • interdyscyplinarne podejście oparte na współpracy specjalistów z różnych dziedzin: psychiatria, psychologia, terapia uzależnień, socjologia, nauki społeczne i in. pozwalające zbudować zintegrowany system terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i zoptymalizować efektywność ich pobytu w placówce.
   
 • dbałość o standardy i wysoką jakość usług - poprzez  podnoszenie kwalifikacji kadry, regularne zebrania kliniczne, na których omawiani są poszczególni pacjenci, ich diagnozy, problemy, postępy w terapii , podejmowane oddziaływania  terapeutyczne, analizowane są także przyczyny rezygnacji z terapii oraz poprzez superwizję zespołu.
   
 • praca z rodzinami – poprzez spotkania, kontakty indywidualne rodzina-terapeuta podczas imprez okolicznościowych i umówionych wizyt, kontakt telefoniczny
Odsłon artykułów:
347645

Zajrzyj też