Stowarzyszenie Monar

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie

„Wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz punktu konsultacyjnego  dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego i socjalnego”.

Cel działania: wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz punktu konsultacyjnego dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego i socjalnego.


Założeniem programu jest wsparcie  psychologiczne, socjalne i prawne mieszkańców powiatu wyszkowskiego znajdujących się w sytuacji kryzysowej (alkoholizm i inne uzależnienia, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, kryzysy normatywne).
W programie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdą się następujące zadania:

 • kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym,
 • interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych,
 • prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych,
 • prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej oraz poradnictwa psychologicznego ukierunkowanego na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie zmierzającej do nabycia umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 • udzielanie krótkoterminowego schronienia osobom i rodzinom z dziećmi znajdującym się w kryzysie, zwłaszcza doznającym przemocy (oddział hostelowy),
 • udzielanie pomocy psychologicznej i poradnictwa socjalnego ofiarom przemocy,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej (we współpracy z prawnikami stowarzyszenia MONAR i Fundacji Helsińskiej,
 • działanie profilaktyczne oraz propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


Szybka i profesjonalna interwencja psychologiczna w sytuacji kryzysu w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem z tym związanym może ocalić rodzinę, przeprowadzić ją przez kryzys. Dofinansowanie prowadzenia w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu wyszkowskiego natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego,  prowadzenie terapii rodzin pozwoli zminimalizować szkody i zapobiec dalszemu pogłębianiu się sytuacji kryzysowej. Kiedy zaistnieje konieczność przeprowadzenia długotrwałych oddziaływań w stosunku do rodziny Ośrodek zapewnia możliwość udzielenia schronienia w hostelu Ośrodka. Zadaniem hostelu jest zagwarantowanie tymczasowego całodobowego schronienia osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Hostel dla osób w sytuacji kryzysowej dysponuje 14 miejscami w pięciu pokojach mieszkalnych, zapleczem sanitarnym oraz socjalno-bytowym. Osobom w nim przebywającym  zapewnimy bezpieczne schronienie i domowe warunki. Dysponujemy także placem zabaw dla dzieci oraz salą świetlicową. Pomieszczenia hostelowe służyć będą  także zapewnieniu bezpiecznego i przyjaznego miejsca spotkań dla rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej, tak by wesprzeć proces odbudowy więzi rodzinnych i relacji uczuciowych.


Mieszkańcy hostelu będą mieli możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej oraz socjalnej.

 

Adresaci oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 

Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie życiowym, a w szczególności:

 • członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową,
 • rodziny w kryzysie,
 • osoby przeżywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
 • osoby przeciążone psychicznie na skutek traumatycznych sytuacji życiowych, znajdujące się w stanie przewlekłego stresu
 • w wyniku nagłych strat i zdarzeń losowych.


Telefon informacyjno- interwencyjny:

29 742 48 43
500 065 030
607 918 696

 

Odsłon artykułów:
339100

Zajrzyj też