Stowarzyszenie Monar

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie

Założeniem programu jest wsparcie psychologiczne, socjalne i prawne mieszkańców powiatu wyszkowskiego doświadczających przemocy w rodzinie lub znajdujących się z innych przyczyn w sytuacji kryzysowej (alkoholizm i inne uzależnienia, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, kryzysy normatywne). Program na celu zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

W programie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdą się następujące zadania:

  • kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, 
  • interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych,
  • prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych,
  • prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej oraz poradnictwa psychologicznego,
  • udzielanie schronienia osobom i rodzinom z dziećmi znajdującym się w kryzysie, zwłaszcza doznającym przemocy (oddział hostelowy), 
  • prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych i zapobiegania nawrotom choroby,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej (we współpracy z prawnikami stowarzyszenia MONAR i Fundacji Helsińskiej),
  • działanie profilaktyczne oraz propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

 

Szybka i profesjonalna interwencja psychologiczna w sytuacji kryzysu w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem z tym związanym może ocalić rodzinę, przeprowadzić ją przez kryzys. Dofinansowanie prowadzenia w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu wyszkowskiego natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, prowadzenie grup przeciwdziałania nawrotom uzależnień, grup przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie terapii rodzin pozwoli zminimalizować szkody i zapobiec dalszemu pogłębianiu się sytuacji kryzysowej. Kiedy zaistnieje konieczność przeprowadzenia długotrwałych oddziaływań w stosunku do rodziny Ośrodek zapewnia możliwość udzielenia schronienia w hostelu Ośrodka.

 

Zadaniem hostelu jest zagwarantowanie tymczasowego całodobowego schronienia osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Hostel dla osób w sytuacji kryzysowej dysponuje 14 miejscami w sześciu pokojach mieszkalnych, zapleczem sanitarnym oraz socjalno- bytowym. Osobom w nim przebywającym zapewnimy bezpieczne schronienie i domowe warunki. Dysponujemy także placem zabaw dla dzieci oraz salą świetlicową. Pomieszczenia hostelowe służyć będą także zapewnieniu bezpiecznego i przyjaznego miejsca spotkań dla rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej, tak by wesprzeć proces odbudowy więzi rodzinnych i relacji uczuciowych.

 

Mieszkańcy hostelu będą mieli możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej oraz socjalnej.

Odsłon artykułów:
347622

Zajrzyj też